Regulamin platformy

English Out Loud Speaking Club

§1 DEFINICJE

 1. Dostęp – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi treści edukacyjnych oraz innych funkcji dostępnych w Klubie. Usługa dostępu będzie automatycznie przedłużana na kolejny okres abonamentowy, dopóki Użytkownik nie anuluje subskrypcji. Automatyczne przedłużenie usługi Dostępu na kolejny okres abonamentowy nie dotyczy Próbnego tygodnia oraz Akcji START.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Konto – przeznaczona dla Użytkownika indywidualna przestrzeń w Klubie, dostępna po dokonaniu rejestracji w Klubie oraz zakupie Dostępu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną. Usługa konta będzie automatycznie przedłużana na kolejny okres abonamentowy, dopóki Użytkownik nie anuluje subskrypcji.
 5. Lekcje – lekcje języka angielskiego organizowane lub udostępniane przez Usługodawcę w ramach Klubu.
 6. Lektor –  osoba prowadząca Lekcje posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności.
 7. Klub – Platforma internetowa stworzona i prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem: https://club.english-outloud.com, w ramach której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę Dostępu oraz Konta.
 8. Okres abonamentowy – okres, w jakim Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługę Dostępu i Konta. Okres abonamentowy w Klubie wynosi jeden miesiąc.
 9. Operator płatności – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA/Operator płatności Akcji START i Próbnego tygodnia –
  Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 10. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Klubie.
 12. Subskrypcja – indywidualny i płatny dostęp Użytkownika do Klubu na wybrany Okres abonamentowy, odnawiany automatycznie na kolejne Okresy abonamentowe.
 13. Usługodawca – Elżbieta Augustyniak, przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Augustyniak LanguageSpring, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7282482320, nr REGON 473276997, ul. Sarmacka, nr 10 lok. 54, 02-972 Warszawa, info@english-outloud.com, tel. 604-911-490, będąca dostawcą usług opisanych w Regulaminie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usługi Dostępu oraz Konta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zawierana w momencie otrzymania płatności przez Usługodawcę. Umowa zostaje zawarta na czas określony, równy Okresowi abonamentowemu. Umowa na charakter autoodnawialny, co oznacza, że będzie automatycznie przedłużana na kolejny Okres abonamentowy, dopóki Użytkownik nie anuluje Subskrypcji. 
 15. Użytkownik – podmiot korzystający z Klubu.
 16. Użytkownik uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 17. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i spełnienia świadczenia na rzecz Użytkownika.
 18. Akcja START – jednorazowe, ograniczone czasowo, odpłatne udzielenie Dostępu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 19. Próbny tydzień – jednorazowe, ograniczone czasowo, odpłatne udzielenie Dostępu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Klubie i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
 3. Rejestrując się w Klubie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Szczegółowe informacje o Klubie, w tym o funkcjach, poziomie znajomości języka oraz godzinach zajęć znajdują się w Klubie.
 5. Użytkownik powinien korzystać z Klubu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest używanie wulgaryzmów oraz przeszkadzanie w lekcjach (zwłaszcza przez zbędne hałasy).
 6. Użytkownicy korzystający z Klubu są zobowiązani do traktowania się z wzajemnym szacunkiem.
 7. Treści stworzone przez Usługodawcę i dostępne w Klubie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Usługodawcy, w tym praw autorskich i podlegają ochronie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Klubu potrzebne jest:

a. urządzenie z dostępem do Internetu,

b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz

c. pliki cookies.

2. W celu uczestniczenia w „Live Lessons” niezbędne jest oprogramowanie Zoom.

3. Koszty transmisji danych potrzebnych do korzystania z Klubu pokrywają użytkownicy Klubu we własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich dostawcy Internetu.

4. Dla założenia Konta w Klubie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Użytkownik w celu uzyskania Dostępu powinien:
 2. na stronie sprzedażowej Klubu podać swoje, niezbędne dla zrealizowania zamówienia i wskazane na tej stronie, dane – w szczególności nazwę Użytkownika oraz hasło do Konta, a także
 3. opłacić zamówienie – z wykorzystaniem dostępnych w Klubie metod płatności.
 4. Użytkownik otrzymuje Dostęp oraz dostęp do Konta niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 Dni roboczych, po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności.
 5. W ramach Dostępu Użytkownik otrzymuje dostęp do:
 6. Saturday Morning Lessons – interaktywnych lekcji języka angielskiego przeznaczonych do samodzielnej nauki,
 7. Live Lessons – trwających 40-55 minut grupowych spotkań z Lektorem oraz  
 8. Coffee Sessions – trwających 30-40 minut grupowych spotkań z Lektorem.
 9. Użytkownicy mają możliwość umawiania się na Coffee Sessions bez udziału lektora, natomiast pozostałe kwestie związane z tymi spotkaniami leżą wyłącznie po stronie Użytkowników – w szczególności wola spotkania, czas spotkania, liczba osób – tym samym Usługodawca nie ma na nie wpływu. 
 10. Użytkownicy z Dostępem widzą wzajemnie swoje profile w Klubie.  
 11. W ramach Dostępu Użytkownik otrzyma możliwość udziału w co najmniej trzech Live Lesson i dziewięciu Coffee Sessions w ramach jednego okresu abonamentowego. Szczegółowe informacje o terminach lekcji znajdują się w Klubie. 
 12. Usługodawca może umożliwiać nieodpłatne, ograniczone czasowo korzystanie z usługi Dostępu i Konta.

§5 ZASADY PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNEJ (SUBKSRYPCJI) 

 1. Jedyną dostępną formą płatności za Dostęp (nie dotyczy Akcji START oraz Próbnego tygodnia) jest płatność automatyczna. Płatność automatyczna (cykliczna/odnawialna) polega na cyklicznym pobieraniu opłaty za Dostęp z karty płatniczej podanej przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności, zgodnie z regulaminem Operatora płatności. 
 3. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych związanych z płatnością automatyczną odbywa się za pośrednictwem Operatora płatności. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik upoważnia Usługodawcę do zapisania metody płatności i pobierania automatycznego tak długo, aż Użytkownik zakończy Umowę. 
 4. Usługodawca ma prawo zmienić cenę Dostępu z chwilą odnowienia Umowy na następny Okres subskrypcyjny przy czym Użytkownik zostanie poinformowany o takiej zmianie i będzie miał możliwość zrezygnować z autoodnowienia Umowy. 
 5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć opcje płatności automatycznej poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego Konta. Może też w tym celu skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową. Anulowanie płatności automatycznej nie wpływa na długość bieżącego Okresu abonamentowego wykupionego do czasu anulowania.
 6. Jeśli Użytkownik nie chce przedłużyć subskrypcji Dostępu, powinien on anulować płatność automatyczną przed rozpoczęciem nowego okresu abonamentowego. 
 7. W razie otrzymania od Operatora płatności informacji, że płatność od danego Użytkownika nie została zrealizowana Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem obowiązywania Okresu abonamentowego, chyba że Operator płatności po podjęciu kolejnych prób obciążenia rachunku bakowego Klienta dokona stosownego obciążenia za kolejny Okres abonamentowy. Próby te podejmowane są do czasu skutecznego anulowania Okresu abonamentowego przez Użytkownika. 
 8. Informacje dotyczące płatności znajdują się na Koncie Użytkownika. Użytkownik może także skontaktować się z Usługodawcą celem uzyskania informacji na temat płatności czy Konta. 
 9. Usługodawca nie przechowuje danych pozwalających na realizację transakcji przy pomocy karty płatności Użytkownika. Wszelkie operacje odbywają się po stronie Operatora płatności i na jego zasadach. 
 10. Użytkownik składając zamówienia na Klubie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją akceptację.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczące Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym.

 1. Użytkownikowi będącemu Użytkownikiem uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 2, w terminie 14 dni od zawarcia poszczególnej Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku gdy na żądanie Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym Usługodawca rozpoczął świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Użytkownik ponosi uzasadnione, poniesione przez Usługodawcę, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik uprzywilejowany poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 3. Użytkownik uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane Usługodawcy na właściwy adres, w zależności od tego na jaką drogę złożenia oświadczenia zdecyduje się Użytkownik uprzywilejowany.  Dla dochowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą, a Usługodawca niezwłocznie zwraca Użytkownikowi uprzywilejowanemu wszelkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne, bezkosztowe dla niego rozwiązanie.

§7 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca prosi o składanie reklamacji na adres elektroniczny: info@english-outloud.com.
 3. Reklamacje dotyczące działania Klubu należy kierować na adres e-mail: info@english-outloud.com.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II UŻYTKOWNICY UPRZYWILEJOWANI

A Dostęp

 1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy w zakresie Dostępu w zakresie Dostępu, Użytkownik uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Dostępu, Użytkownik uprzywilejowany może wezwać Usługodawcę do jego do  dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy Dostępu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika uprzywilejowanego i Usługodawcę terminie, Użytkownik uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.
 3. Użytkownik uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Dostępu, jeżeli:
 • z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Dostępu; lub
 • Użytkownik uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Dostępu miał istotne znaczenie dla Użytkownika uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Dostępu z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Jeżeli Dostęp jest niezgodny z Umową, Użytkownik uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową.
 3. Dodatkowo, jeżeli Dostęp jest niezgodny z Umową, Użytkownik uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy,

pod warunkiem, że:

 • doprowadzenie do zgodności Dostępu z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Usługodawca nie doprowadził Dostępu do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika uprzywilejowanego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
 • brak zgodności Dostępu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Dostęp do zgodności z Umową;
 • brak zgodności Dostępu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Dostępu do zgodności z umową);
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Dostępu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika uprzywilejowanego.
 1. Użytkownik uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Dostęp jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Dostępu z Umową jest nieistotny.
 2. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Użytkownikowi uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Dostępu), lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik uprzywilejowany, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Celem uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym w niniejszej sekcji (dotyczącej Dostępu) stosuje się właściwe dla Dostępu postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.

B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

§8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Klubu jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na Klubie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w szczególności na podstawie (pełen zakres podstaw przetwarzania znajduje się w Polityce prywatności):

a. umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy związanego z rachunkowością, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Klubem, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu realizacji zawieranej Umowy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie tej Umowy.

5. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu w którym:

a. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Klubem;

b. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później.

6. Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e. żądania przeniesienia swoich danych osobowych

oraz

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:

–    z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją

– wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

–    jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres: info@english-outloud.com

8. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 ZMIANA REGULAMINU I ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
 2. dostosowaniem Klubu do przepisów prawa mających  wpływ na usługi świadczone za jej pośrednictwem;
 3. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 4. zmianą funkcjonalności usług;
 5. zwiększeniem konkurencyjności Klubu
 6. zmianą kosztów utrzymania Klubu.
 7. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłany do Użytkownika – na adres e-mail podany przez niego w Klubie.
 8. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.
 9. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
 10. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  info@english-outloud.com.
 11. Dodatkowo Usługodawca może, w granicach i na zasadach dopuszczonych prawem, dokonać zmiany w zakresie świadczonych przez siebie usług, o których mowa w Regulaminie, z uzasadnionych przyczyn takich jak:
 12. a) konieczność dostosowania Klubu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jej pośrednictwem;                       
 13. b) poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług;
 14. c) dodanie nowych funkcji do Klubu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Umowy zawierane na Klubie są zawierane w oparciu o Regulamin.
 2. Umowa o świadczenie usługi Konta jest świadczona bezpłatnie, natomiast ze względu na charakter usługi – pod warunkiem wykupienia Dostępu. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenia usługi Konta czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z tym zastrzeżeniem, że po usunięciu konta niemożliwe będzie, nie z winy Usługodawcy, świadczenie usługi Dostępu.
 3. Umowa o świadczenie usługi Dostępu oraz Konta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest w momencie otrzymania płatności przez Usługodawcę na czas określony równy Okresowi abonamentowemu. W przypadku zamówienia kolejnego Dostępu (w czasie trwania umowy o świadczenie usługi Dostępu) okres ten ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu – tj. o kolejny Okres abonamentowy, rozpoczynający się po zakończeniu trwania poprzedniego.
 4. Zakładając Konto na Platformie Użytkownik zawiera również umowę w zakresie świadczenia bezpłatnej usługi Newsletter uregulowanej Regulaminem Newslettera dostępnym na Platformie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.
 5. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.
 6. Wszelką odpowiedzialność za spotkania organizowane z własnej inicjatywny i samodzielnie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy.
 7. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W związku z tym, że filmy dostępne w Klubie są udostępniane z serwisu internetowego Youtube – w stosunku do nich zastosowanie będą miały zasady korzystania z tego serwisu: https://www.youtube.com/t/terms

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Elżbieta Augustyniak LanguageSpring ul. Sarmacka, nr 10 lok. 54, 02-972 Warszawa adres e-mail: info@english-outloud.com

–  Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  Data zawarcia umowy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

      Data …………………………………….. 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin newslettera

Saturday Morning Lessons

SPIS TREŚCI

§1 Definicje

§2 Newsletter

§3 Reklamacje

§4 Dane osobowe

§5 Postanowienia końcowe

§1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione treści związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę.

Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Serwis – serwis internetowy SML Speaking Club prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://club.english-outloud.com/

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 

Usługodawca – ELŻBIETA JOANNA AUGUSTYNIAK, przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Augustyniak LanguageSpring, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7282482320, nr REGON 473276997, ul. Sarmacka 10/54, 02-972 Warszawa, info@english-outloud.com

§2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter Usługodawca będzie przekazywał Usługobiorcy w szczególności dostęp do darmowych lekcji języka angielskiego, ale również informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę (zwłaszcza o nowych kursach czy promocjach). Dostęp do bezpłatnej lekcji jest ograniczony czasowo – do 7 dni.
 3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 4. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 5. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 7 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@english-outloud.com.
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 10. W przypadku sześciomiesięcznego braku aktywności, w postaci otwierania wiadomości wysyłanych w ramach usługi Newsletter, po stronie Usługobiorcy umowa o w zakresie świadczenia tej usługi wygasa.

§3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@english-outloud.com
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 3. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 5. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
 6. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
 7. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. ich sprostowania,
 4. usunięcia,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: info@english-outloud.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.