Regulamin lekcji grupowych

Regulamin lekcji grupowych:

Informacje ogólne

 

Szkoła języka angielskiego English Out Loud, zwana dalej Szkołą, prowadzona przez Elżbietę Augustyniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Augustyniak LanguageSpring, nr NIP 7282482320, nr REGON 147287973, ul. Sarmacka 10/54, 02-972 Warszawa, e-mail: info@english-outloud.com, prowadzi działalność w zakresie nauczania języków obcych.

 

Szkoła organizuje lekcje grupowe z języka angielskiego na poziomie B1+, które odbywają się online na platformie Zoom.

 

Lekcja trwa 60 min.

 

Zajęcia na lekcjach grupowych odbywają się w grupach od 2 do 4 uczestników. W przypadku, gdy do grupy zapisze się mniej niż 2 osoby, Szkoła zastrzega sobie prawo do przełożenia daty rozpoczęcia zajęć, zaproponowania rozpoczęcia kursu w innej grupie lub też zwrotu wpłaconych opłat.

 

Szkoła zapewnia Słuchaczom dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej materiały lekcyjne, fiszki oraz ćwiczenia służące do samodzielnego powtarzania. 

 

Lekcje grupowe prowadzone są przez Elżbietę Augustyniak, posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języka angielskiego.

 

W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji Elżbiety Augustyniak, uniemożliwiającej jej przeprowadzenie lekcji grupowych w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub odrobienia lekcji w innym, ustalonym przez Szkołę i Słuchaczy terminie.

 

Grafik lekcji grupowych w roku 2021/2022:

 

Środy, godz. 9:00

Czwartki, godz. 18:40

 

Opłata za lekcje grupowe:

 

Opłata za semestr (16 lekcji) – 720 zł

Szkoła wpisuje kandydata do grupy i rezerwuje mu miejsce po wpłaceniu przez niego pełnej opłaty dokonanej przelewem bankowym.

 

W przypadku nieuczęszczania na zajęcia dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.

 

W przypadku zapisania się na lekcje grupowe, które już się rozpoczęły, opłata za lekcje jest pomniejszana o koszt zajęć, które już się odbyły.

 

Opłaty za lekcje grupowe należy dokonać przelewem bankowym na konto Szkoły podane na rachunku przesłanym Słuchaczowi przez Szkołę.

 

Rezygnacja z lekcji grupowych

 

Słuchacz może zrezygnować z lekcji grupowych wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego pocztą elektroniczną na adres info@english-outloud.com, nie później niż 7 dnia danego miesiąca. Szkoła zwróci Słuchaczowi wpłaconą opłatę za lekcje przypadające od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Zagadnienia techniczne

 

Do przeprowadzenia lekcji grupowych niezbędne są:

 

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz spełniające wymogi techniczne firmy Zoom Video Communications, dostępne na stronie https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux 

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

Szkoła  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w przebiegu lekcji grupowych, spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością wymogów technicznych firmy Zoom Video Communications z infrastrukturą techniczną Słuchacza.

Copyright Elżbieta Augustyniak LanguageSpring | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności i plików cookies