Regulamin kursu B2+ 2022/23

Informacje ogólne:

Szkoła języka angielskiego English Out Loud, zwana dalej Szkołą, prowadzona przez Elżbietę Augustyniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Augustyniak LanguageSpring, nr NIP 7282482320, nr REGON 147287973, ul. Sarmacka 10/54, 02-972 Warszawa, e-mail: info@english-outloud.com, prowadzi działalność w zakresie nauczania języków obcych.

Szkoła organizuje kurs języka angielskiego na poziomie B2+, który odbywają się online na platformie Zoom.

Każda lekcja trwa 60 min.

Zajęcia odbywają się w grupach od 3 do 5 uczestników. W przypadku, gdy do grupy zapisze się mniej niż 2 osoby, Szkoła zastrzega sobie prawo do przełożenia daty rozpoczęcia zajęć, zaproponowania rozpoczęcia kursu w innej grupie lub też zwrotu wpłaconych opłat.

Szkoła zapewnia Słuchaczom dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej materiały lekcyjne, fiszki oraz ćwiczenia służące do samodzielnego powtarzania. 

Lekcje w Kursie prowadzone są przez Elżbietę Augustyniak, posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języka angielskiego.

W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji Elżbiety Augustyniak, uniemożliwiającej jej przeprowadzenie lekcji grupowych w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub odrobienia lekcji w innym, ustalonym przez Szkołę i Słuchaczy terminie.

Grafik lekcji w roku 2022/23

Opłata za Kurs

Opłata za semestr 1 (18 lekcji) wynosi 810 zł.

Opłata za semestr 2 (18 lekcji) wynosi 810 zł.

Szkoła wpisuje kandydata do grupy i rezerwuje mu miejsce po wpłaceniu przez niego pełnej opłaty dokonanej przelewem bankowym.

W przypadku nieuczęszczania na zajęcia dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zapisania się na lekcje grupowe, które już się rozpoczęły, opłata za lekcje jest pomniejszana o koszt zajęć, które już się odbyły.

Opłaty za Kurs należy dokonać przelewem bankowym na konto Szkoły podane na rachunku przesłanym Słuchaczowi przez Szkołę.

Rezygnacja z Kursu

Słuchacz może zrezygnować z Kursu wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego pocztą elektroniczną na adres info@english-outloud.com, nie później niż 7 dnia danego miesiąca. Szkoła zwróci Słuchaczowi wpłaconą opłatę za lekcje przypadające od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Zagadnienia techniczne:

Do wzięcia udziału w Kursie niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz spełniające wymogi techniczne firmy Zoom Video Communications, dostępne na stronie https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux 

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Szkoła  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w przebiegu Kursu, spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością wymogów technicznych firmy Zoom Video Communications z infrastrukturą techniczną Słuchacza.